Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Stypendium im. św. Jana Pawła II m. Kalisza

Przypominamy uczniom pragnącym ubiegać się o Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium na pierwszy okres roku szkolnego 2018/19 upływa dnia 22.06.2018 r. (piątek).

Zwracam uwagę na dokładne uzupełnienie wniosku w punktach 9-11.
 Średnią ocen podajemy z dokładnością do 2 miejsc po przecinku a dochód rodziny ustalony na zasadach określonych w art. 8  ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (załącznik zasady weryfikacji dochodów).
Punkt opinię Rady Pedagogicznej uzupełnia nauczyciel – wychowawca.
W związku z przepisami RODO do każdego wniosku należy załączyć klauzulę informacyjną, która na dzień dzisiejszy będzie stanowiła odrębną część wniosku (załącznik "Klauzula informacyjna).

Brak podpisania i załączenia do wniosku tego dokumentu skutkować będzie, pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Zasady weryfikacji dochodu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, klauzulę informacyjną oraz wniosek 2017 znajdziecie pod adresem:

http://www.kopernik.kalisz.pl/index.php/2012-09-14-07-00-25

  Wicedyrektor

Grzegorz Wieczorek

 

f m