X X
X X

Ewaluacja zewnętrzna

Ewaluacja – raport oficjalny: „B”, „A”, „A”

Ewaluacja ma na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009 r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013 r.

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 08-01-2015 – 04-02-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Alicja Januszkiewicz, Małgorzata Kubacka-Gorwecka.

Badaniem objęto 463 uczniów (ankieta – 449 i wywiad grupowy – 14), 110 rodziców (ankieta – 86 i wywiad grupowy 24) i 91 nauczycieli (ankieta- 62 i wywiad grupowy – 29).

Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły.

Zobacz oficjalny RAPORT Z  EWALUACJI PROBLEMOWEJ.

Ewaluacji poddane zostały wybrane 3 (spośród 12) obszary. Mamy jedno „B” w obszarze 3 oraz dwa „A” w obszarach 6 i 11. Ta wiadomość dotarła dziś do dyrektora III LO, Anny Narewskiej.

W ramach styczniowej ewaluacji przedstawicielki kaliskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu przez 5 wybranych dni stycznia gościły w szkole, poddając analizie dokumentację, prowadząc liczne rozmowy i wywiady oraz obserwując lekcje w wybranych klasach (9 lekcji). Badanie miało charakter problemowy, to znaczy objęło wybrane obszary w działalności szkoły – związane głównie z realizacją treści podstawy programowej i warunkami (szansami) stwarzanymi uczniom w procesach dydaktycznych (z uwzględnieniem indywidualizacji oraz wszechstronnego rozwoju młodzieży).
Były spotkania z rodzicami i uczniami, nauczycielami czy partnerami szkoły. Kilkuetapowym wywiadem objęto także dyrektora szkoły.
Ewaluację podsumowano na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 4 lutego 2015 r., a poniedziałkowym, oficjalnym już raportem, Kopernik potwierdził wysoki standard prowadzonych w placówce działań edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych.

Kaliskie III Liceum zajmuje wysoką pozycję pośród szkół w Wielkopolsce; kolejny raz popularny KOPIEC jest najlepszą placówką w Kaliszu, na co wskazał m.in. styczniowy, ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjalnych „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”.
Warto dodać, że znacząco (bo o ponad 30 pozycji) podnieśliśmy także poprzeczkę w ogólnopolskim zestawieniu szkół olimpijskich. To zobowiązuje…

To bardzo dobry i perspektywiczny dla kaliskiego „Kopca” wynik. Wszystkim Państwu włączonym w te działania dziękujemy, gratulując zaangażowanej i twórczej postawy.

III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu