X X
X X

Stypendia dla uczniów

Wykaz stypendiów o jakie mogą ubiegać się uczniowie szkoły


1. Szkolne stypendium socjalne

Wnioski na szkolne stypendium tzw. socjalne wnioskodawcy składają w szkołach w terminie do 15.09.2020 r.

Pełnoletni uczeń powinien być sam wnioskodawcą. Jeśli inna osoba składa wniosek w imieniu pełnoletniego ucznia musi mieć pisemne upoważnienie do działania w jego imieniu.Aby dokonać przelewu środków szkoła uzyskuje od wnioskodawcy upoważnienie do przelewu na konto. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosi 528 zł. Kolumna „Występowanie dochodu w rodzinie” musi być cała uzupełniona słowem „tak” lub „nie”, by nie było pustych miejsc, gdyż utrudnia to weryfikację wniosku. Jeżeli nie jest znana dokładna wysokość dochodu w momencie składania wniosku, wnioskodawca powinien zaznaczyć, że dokument potwierdzający dochód przekaże w terminie późniejszym do WE.

Przypominamy, że świadczenie wychowawcze z Programu Rodzina 500+ i świadczenie Dobry start (tzw. 300+) nie jest wliczane do dochodu ( prosimy nie załączać tych decyzji do wniosku), a dochód obliczamy zgodnie z art. 8. ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.2019.1507).

Faktury, rachunki itp. należy składać do szkoły:

 • w I sem. roku szkolnego – do 31 października;
 • w II sem. roku szkolnego – do 30 kwietnia (brakujące faktury wystawione po 30 kwietnia należy przedłożyć w Wydziale Edukacji);
Dokumenty do pobrania w poniższych załącznikach:
 1. Upoważnienie do przelewu na konto.
 2. Wniosek o przyznanie stypendium.
 3. Katalog i pouczenie (drukować jak broszurkę).
 4. Sposoby dokumentowania źródła dochodów.

 

2. Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II

Uprzejmie informujemy, że uczniowie klas I – III zainteresowani Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II mogą składać wypełnione wnioski po wystawieniu ocen od 22.01.21 (piątek) do 12.02.21 (piątek) w sekretariacie szkoły, pojedynczo i wyłącznie w założonych maseczkach.  

Proszę o dotrzymanie terminu!! Złożone później wnioski nie będą przyjmowane!

Składamy wypełnione wnioski i oświadczenia wyłącznie na drukach pobranych ze strony szkoły!!!

 1. REGULAMIN
 2. WNIOSEK
 3. ZASADY WERYFIKOWANIA DOCHODÓW

Wniosek i oświadczenie składają się z czterech stronic, które należy drukować dwustronnie!
Średnią ocen podajemy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku!

Warunki składania wniosku:

 • średnia ocen osiągnięta na koniec półrocza: 5,00;
 • próg dochodowy – rozumie się przez to dochód do 1800,00 zł netto na członka rodziny ucznia;
 • dochód dla wniosku składanego w styczniu  powinien dotyczyć miesiąca grudnia 2020 r. a w lutym miesiąca stycznia 2021;
 • proszę o dokładne wypełnienie wszystkich punktów. Szczególnie ważny jest uzasadnienie wniosku gdzie należy wypisać precyzyjnie swoje osiągnięcia w nauce, także wcześniejsze (rodzaj zawodów, miejsce, udział, data). Muszą znaleźć się tu co najmniej dwa osiągnięcia lub aktywności. Proszę podać daty!!
 • wnioskodawcą w przypadku niepełnoletnich uczniów jest rodzic lub opiekun prawny.