X X
X X

Stypendia dla uczniów

Wykaz stypendiów o jakie mogą ubiegać się uczniowie szkoły


1. Stypendium socjalne miasta Kalisza

Wnioski na szkolne stypendium tzw. socjalne wnioskodawcy składają w szkołach w terminie do 16.09.2019 r. 

Pełnoletni uczeń powinien być sam wnioskodawcą. Jeśli inna osoba składa wniosek w imieniu pełnoletniego ucznia musi mieć pisemne upoważnienie do działania w jego imieniu. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone przez szkołę za zgodność z oryginałem.

Kolumna „Występowanie dochodu w rodzinie” musi być cała uzupełniona słowem tak lub nie, by nie było pustych miejsc, gdyż utrudnia to weryfikację wniosku.

 Jeżeli nie jest znana dokładna wysokość dochodu w momencie składania wniosku, wnioskodawca niech zaznaczy, że dokument potwierdzający dochód przekaże w terminie późniejszym do WE.

 Przypominamy, że świadczenie wychowawcze  z Programu Rodzina 500+ i świadczenie Dobry start (tzw. 300+) nie jest wliczane do dochodu (prosimy nie załączać tych decyzji do wniosku), a dochód obliczamy zgodnie z  art. 8. ustawy o pomocy społecznej.

a) wniosek stypendium socjalne 2019/20 Miasta Kalisza

b) pouczenie na rok szkolny 2019/2020

c) sposoby dokumentowania źródła dochodów do stypendium 2019/2020


2. Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Uczeń”

a) regulamin stypendium

b) załącznik nr 1 – wzór wniosku o przyznanie stypendium naukowego


3. Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

a) regulamin stypendium

b) załącznik nr 1 – wniosek o stypendium

c) załącznik nr 4

d) załącznik nr 5

e) załącznik nr 6

f) załącznik nr 7


4. Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II

Uprzejmie informujemy, że uczniowie klas I i II zainteresowani Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II mogą składać wypełnione wnioski po wystawieniu ocen od 22.06.20 (poniedziałek) do 26.06.20 (piątek) w sekretariacie szkoły, wcześniej umawiając się telefonicznie, pojedynczo i wyłącznie w założonych maseczkach.  
Proszę o dotrzymanie terminu!! Złożone później wnioski nie będą przyjmowane!

Składamy wypełnione wnioski i oświadczenia wyłącznie na drukach pobranych ze strony szkoły!!!

  1. REGULAMIN
  2. WNIOSEK
  3. ZASADY WERYFIKOWANIA DOCHODÓW

Wniosek i oświadczenie składają się z czterech stronic, które należy drukować dwustronnie!
Średnią ocen podajemy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku!

Warunki składania wniosku:

  • średnia ocen osiągnięta na koniec roku szkolnego: 5,00;
  • próg dochodowy – rozumie się przez to dochód do 1800,00 zł netto na członka rodziny ucznia;
  • dochód dla wniosku składanego w czerwcu  powinien dotyczyć miesiąca maja 2020 r.;
  • proszę o dokładne wypełnienie wszystkich punktów. Szczególnie ważny jest uzasadnienie wniosku gdzie należy wypisać precyzyjnie swoje osiągnięcia w nauce, także wcześniejsze (rodzaj zawodów, miejsce, udział, data). Muszą znaleźć się tu co najmniej dwa osiągnięcia lub aktywności.
  • wnioskodawcą w przypadku niepełnoletnich uczniów jest rodzic lub opiekun prawny.