X X
X X

Stypendia dla uczniów

Wykaz stypendiów o jakie mogą ubiegać się uczniowie szkoły


1. Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II

Informuję  uczniów  pragnących ubiegać się o Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II o tym, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium za rok szkolny 2022/2023 upływa dnia 23 czerwca 2023 r.
Na stronie szkoły znajduje się nowy regulamin, z którym należy się zapoznać i nowy wzór wniosku, który należy pobrać i drukować dwustronnie.
W sekretariacie szkoły składamy wniosek + zgodę wnioskodawcy na przelanie Stypendium na konto + dodatkowe dokumenty potwierdzające dochód lub sukcesy.

Dokumenty do pobrania w poniższych załącznikach:

2. Szkolne stypendium socjalne

 

Wnioski na szkolne stypendium tzw. socjalne wnioskodawcy składają w sekretariacie szkoły w terminie do 15.09.2022 r. (czwartek).

Pełnoletni uczeń jest sam wnioskodawcą. Jeśli inna osoba składa wniosek w imieniu pełnoletniego ucznia musi mieć pisemne upoważnienie do działania w jego imieniu.

Szkolne stypendium socjalne przeznaczone jest dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza.

Wnioskodawca składa upoważnienie do przelewu na konto.

Kserokopie dokumentów dochodowych, jakie składane są do wniosku muszą być potwierdzone przez szkołę za zgodność z oryginałem.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zbierania faktur na potwierdzenie wydatków.

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosi 600 zł.

Proszę zwrócić  s z c z e g ó l n ą  uwagę, aby kolumna „Występowanie dochodu w rodzinie” była cała uzupełniona poprzez zaznaczenie. Jeżeli nie jest znana dokładna wysokość dochodu w momencie składania wniosku, wnioskodawca zaznacza, że dokument potwierdzający dochód przekaże w terminie późniejszym do Wydziału Edukacji.

Świadczenie wychowawcze  z Programu Rodzina 500+ i świadczenie Dobry start (tzw. 300+) nie jest wliczane do dochodu ( prosimy nie załączać tych decyzji do wniosku).

Wyłączeń z dochodu jest więcej i są zawarte art. 8. ustawy o pomocy społecznej, wg której obliczamy dochód (Dz.U. z 2021r. poz. 2268 z późn. zm.).

Załączniki: