X X
X X

Stypendia dla uczniów

Wykaz stypendiów o jakie mogą ubiegać się uczniowie szkoły


1. Stypendium socjalne miasta Kalisza

Wnioski na szkolne stypendium tzw. socjalne wnioskodawcy składają w szkołach w terminie do 16.09.2019 r. 

Pełnoletni uczeń powinien być sam wnioskodawcą. Jeśli inna osoba składa wniosek w imieniu pełnoletniego ucznia musi mieć pisemne upoważnienie do działania w jego imieniu. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone przez szkołę za zgodność z oryginałem.

Kolumna „Występowanie dochodu w rodzinie” musi być cała uzupełniona słowem tak lub nie, by nie było pustych miejsc, gdyż utrudnia to weryfikację wniosku.

 Jeżeli nie jest znana dokładna wysokość dochodu w momencie składania wniosku, wnioskodawca niech zaznaczy, że dokument potwierdzający dochód przekaże w terminie późniejszym do WE.

 Przypominamy, że świadczenie wychowawcze  z Programu Rodzina 500+ i świadczenie Dobry start (tzw. 300+) nie jest wliczane do dochodu (prosimy nie załączać tych decyzji do wniosku), a dochód obliczamy zgodnie z  art. 8. ustawy o pomocy społecznej.

a) wniosek stypendium socjalne 2019/20 Miasta Kalisza

b) pouczenie na rok szkolny 2019/2020

c) sposoby dokumentowania źródła dochodów do stypendium 2019/2020


2. Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Uczeń”

a) regulamin stypendium

b) załącznik nr 1 – wzór wniosku o przyznanie stypendium naukowego


3. Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

a) regulamin stypendium

b) załącznik nr 1 – wniosek o stypendium

c) załącznik nr 4

d) załącznik nr 5

e) załącznik nr 6

f) załącznik nr 7


4. Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II

a) Zasady przyznawania stypendiów

b) Wniosek 2019/20