X X
X X

Stypendia dla uczniów

Wykaz stypendiów o jakie mogą ubiegać się uczniowie szkoły


1. Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II

Warunki składania wniosku:

 • średnia ocen osiągnięta na koniec roku szkolnego: 5,00;
 • tegoroczni maturzyści: obowiązuje średnia roczna ocen a nie ze świadectwa końcowego!
 • próg dochodowy – rozumie się przez to dochód do 2000,00 zł netto na członka rodziny ucznia; Dochód z okresu 5 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
 • proszę o dokładne wypełnienie wszystkich punktów.
  Szczególnie ważne jest uzasadnienie wniosku gdzie należy wypisać precyzyjnie swoje osiągnięcia w nauce, także wcześniejsze (rodzaj zawodów, miejsce, udział, data). Obecnie należy je przedstawić w punktach! Proszę podać daty!!
 • wnioskodawcą w przypadku niepełnoletnich uczniów jest rodzic lub opiekun prawny;
 • uczeń pełnoletni sam jest wnioskodawcą;
 • razem z wnioskiem składamy upoważnienie do przelewu na konto;

Wszystkie zasady wypełniania wniosku i obliczania dochodu znajdują się w zamieszczonej na stronie szkoły prezentacji!!!

 Wniosek, wraz z upoważnieniem do przelewu na konto i dokumentami potwierdzającymi dochód  składamy do sekretariatu szkoły, do dnia 30 czerwca 2022 roku (czwartek). Wniosek drukujemy dwustronnie.

Wniosek i upoważnienie do przelewu na konto oraz PIT-2A będą dostępne w sekretariacie.

Dokumenty do pobrania w poniższych załącznikach:

2. Szkolne stypendium socjalne

 

Wnioski na szkolne stypendium tzw. socjalne wnioskodawcy składają w sekretariacie szkoły w terminie do 15.09.2022 r. (czwartek).

Pełnoletni uczeń jest sam wnioskodawcą. Jeśli inna osoba składa wniosek w imieniu pełnoletniego ucznia musi mieć pisemne upoważnienie do działania w jego imieniu.

Szkolne stypendium socjalne przeznaczone jest dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza.

Wnioskodawca składa upoważnienie do przelewu na konto.

Kserokopie dokumentów dochodowych, jakie składane są do wniosku muszą być potwierdzone przez szkołę za zgodność z oryginałem.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zbierania faktur na potwierdzenie wydatków.

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosi 600 zł.

Proszę zwrócić  s z c z e g ó l n ą  uwagę, aby kolumna „Występowanie dochodu w rodzinie” była cała uzupełniona poprzez zaznaczenie. Jeżeli nie jest znana dokładna wysokość dochodu w momencie składania wniosku, wnioskodawca zaznacza, że dokument potwierdzający dochód przekaże w terminie późniejszym do Wydziału Edukacji.

Świadczenie wychowawcze  z Programu Rodzina 500+ i świadczenie Dobry start (tzw. 300+) nie jest wliczane do dochodu ( prosimy nie załączać tych decyzji do wniosku).

Wyłączeń z dochodu jest więcej i są zawarte art. 8. ustawy o pomocy społecznej, wg której obliczamy dochód (Dz.U. z 2021r. poz. 2268 z późn. zm.).

Załączniki:

 1. Nowy wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.
 2. Upoważnienie do przelewu na konto.
 3. Katalog i pouczenie.