X X
X X

Projekt FERS

III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu realizuje w roku szkolnym 2023/24 i 24/25 projekt FERS pt. „Rozciągnij swój umysł” (nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000143853).

******************************************************************************

Całkowite przyznane dofinansowanie to kwota 208.279,47 zł.

I rata przekazana to kwota 166.623,58 zł.

******************************************************************************

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) stanowi kolejny etap do dalszego rozwoju społecznego i gospodarczego kraju. W programie FERS będzie realizowane wsparcie na rzecz m.in. poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia.

Jednym z celów projektu jest poprawa jakości systemów kształcenia oraz rozwój edukacji włączającej.

Grupa docelowa – projekt skierowany jest do kadry nauczycielskiej.

Rezultaty projektu: rozwój i podniesienie kompetencji kluczowych lub zawodowych kadry pedagogicznej placówek oświaty oraz uczniów/uczennic, objętych wsparciem w ramach programów mobilności ponadnarodowej. Kompetencje kluczowe, które dzięki realizacji projektu mogą zostać nabyte lub wzmocnione, to kompetencje:
– w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
– w zakresie wielojęzyczności;
–  matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;
– cyfrowe;
– osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się;
– obywatelskie;
– w zakresie przedsiębiorczości;
– w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

******************************************************************************

Cele projektu:

  • rozwijanie kompetencji językowych
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych; posługiwanie się nowymi technologiami i mediami cyfrowymi

Obszary tematyczne projektu:

  • Nauczanie i uczenie się języków obcych
  • Umiejętności i kompetencje cyfrowe
  • Nowe metody i podejścia w nauczaniu i uczeniu się

******************************************************************************

Ważne linki:

******************************************************************************