X X
X X

LIST GRATULACYJNY

W imieniu dziekana Wydziału Matematyki i informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mam zaszczyt pogratulować zakwalifikowania się do drugiego etapu Olimpiady Matematycznej uczniów:

Fryderyka Brajera, Jakuba Pawlaczyka oraz Piotra Pawlaczyka.

Znalezienie się w tak elitarnym gronie dowodzi nie tylko posiadania wybitnych uzdolnień matematycznych, ale również dużej pracowitości i zaangażowania. 

Jednocześnie chciałbym podziękować nauczycielom i opiekunom uczniów, którzy przyczynili się do ich sukcesu. 

      Zachęcamy uczniów do rozwijania swoich uzdolnień poprzez wybór studiów na jednym z kierunków oferowanych przez Wydział matematyki i Informatyki UAM.

Laureaci oraz finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują na I roku studiów stypendium rektora. Studia na WMI UAM dają szerokie możliwości późniejszej kariery zawodowej, a także naukowej. Absolwenci studiów drugiego stopnia (magisterskich) mogą kontynuować kształcenie w Szkole Doktorskiej UAM. Życzę uczniom zakwalifikowania się do trzeciego etapu (finału) OM.

Z wyrazami szacunku,
prof. dr hab. Tomasz Schoen
Prodziekan ds. naukowych WMI UAM