X X
X X

Potrzeby szkoły – FERS

******************************************************************************

Potrzebą szkoły i obszarem wymagającym poprawy jest WPROWADZENIE INNOWACYJNYCH METOD NAUCZANIA – potrzeba nieustannego podnoszenia poziomu nauczania i dokształcania kadry pedagogicznej, a co za tym idzie ciągła potrzeba angażowania się nauczycieli w działania podnoszące jakość pracy szkoły, aby stale wyprzedzać inne placówki i przekonywać do jej wyboru. Nauczyciele wyrażają dużą potrzebę odbycia zagranicznych szkoleń oraz podniesienia swoich kwalifikacji w obszarze metodyki oraz odpowiedniego wykorzystania skutecznych metod nauczania w pracy dydaktycznej. W ramach dobrych praktyk uczestnicy wyrazili potrzebę wymiany doświadczeń i poznania metod pracy stosowanych w innych krajach europejskich (potrzeba zwiększenia zainteresowania współczesnego ucznia przedmiotem).

Jako szkoła widzimy potrzebę ROZWIJANIA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ UCZNIÓW i zachęcenie do czynnego udziału w życiu społecznym na poziomie zarówno lokalnym jak i europejskim. Chcemy promować wśród naszych wychowanków świadomość międzykulturową, tolerancję i otwartość na różnorodność językową, etniczną i wyznaniową – to prawdziwe wyzwanie w obliczu trudnej sytuacji geopolitycznej w Europie.

Potrzebą naszej szkoły jest WZMOCNIENIE JEJ EUROPEJSKIEGO WYMIARU I MIĘDZYNARODOWEGO ZASIĘGU. Nauczyciele nieustannie poszukują partnerów do międzynarodowych projektów, współpracujemy ze szkołami w Holandii i na Słowacji, ale chcielibyśmy pozyskać kolejnych partnerów z różnych krajów UE. W tym celu należy podwyższać umiejętności językowe pracowników szkoły, tak aby umożliwić im swobodną komunikację z uczniami, ich rodzicami w językach UE, a w rezultacie dać im narzędzie do nawiązywania międzynarodowej współpracy z instytucjami, szkołami i stowarzyszeniami z innych krajów europejskich.

Nasz projekt stawiający na wszechstronny rozwój kadry jest wynikiem zapotrzebowania naszej szkoły. Dzięki doskonaleniu umiejętności językowych nauczycieli oraz zmianie tradycyjnych metod nauczania na bardziej innowacyjne, wykorzystujące nowoczesne technologie poprawi się jakość kształcenia w naszej szkole. Szersze otwarcie się na Europę i tym samym zwiększenie liczby projektów międzynarodowych umocni nasz wizerunek jako placówki edukacyjnej na tle innych szkół oraz sprawi, że będziemy atrakcyjniejsi dla przyszłych kandydatów oraz obecnych uczniów szkoły.

Wcześniejszy udział w Programie Erasmus + dał nam możliwość nawiązania współpracy i innymi krajami europejskimi. Udział nauczycieli naszej szkoły w projekcie nadaje kształceniu wymiar europejski, pozwala poznać systemy edukacji i formy pracy w innych krajach oraz wprowadzać nowatorskie metody nauczania. Poprzez zetknięcie się z odmiennymi kulturowo grupami poznajemy inne wartości i wzory zachowań, co sprzyja uczeniu się życia z odmiennością i kształtowaniu postawy tolerancji. Szkolenia z zakresu nowoczesnych technik i metod nauczania motywujących uczniów do nauki sprzyjają innowacjom pedagogicznym, dostosowując proces edukacji do najwyższych międzynarodowych standardów. Poprzez poznanie najnowszych technik pracy i pomysłów, uwzględniających kierunki nowoczesnej dydaktyki, prowadzone przez nas lekcje są ciekawsze, a podejmowane działania sprzyjają zwiększeniu efektywności nauczania i zapobieganiu niepowodzeniom szkolnym i trudnościom z jakimi spotyka się uczeń. Jednym z efektów udziału w programie było otworzenie nowego oddziału w naszej placówce z poszerzonym programem nauczania języków obcych ( język angielski, język niemiecki, język hiszpański lub włoski). Na tę chwilę prowadzimy w tej klasie wymianę międzynarodową z liceum w Holandii, ale planujemy przygotowanie wniosków umożliwiających kolejne wymiany młodzieży w ramach programu Erasmus + ( kraje docelowe to Hiszpania, Włochy, Niemcy , Francja i kraje anglojęzyczne).

Nauczyciele operują bogatszym warsztatem metodycznym, pracują częściej w oparciu o TIK, korzystają z różnych anglojęzycznych zasobów literatury i internetu, wzbogacają zajęcia o materiały autentyczne, anglojęzyczne teksty i filmy, zaś zdobyta wiedza w zakresie kultury, tradycji innych krajów pozwala nauczycielom uwrażliwić swoich uczniów na różnorodność językową i kulturową. Lekcje stały się ciekawsze, a uczniowie bardziej zmotywowani do nauki. Zmotywowało to innych nauczycieli i pracowników szkoły do podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności językowych, uświadomiło jak ważna jest znajomość języków obcych w pracy dydaktycznej i pracy na rzecz szkoły, a także na rzecz rozwoju osobistego Kursy te umożliwią uzyskanie niezbędnych kompetencji językowych oraz poznanie nowych metod pracy na lekcji. Chcielibyśmy połączyć naukę przedmiotów z nauką języków, aby zapewnić uczniom lepsze przygotowanie do życia w dobie globalizacji, w której mobilność staje się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem i powinna być w zasięgu każdego. Również nauczyciele z wykształceniem filologicznym muszą dbać o podtrzymanie poziomu znajomości języka. Po kilku lub kilkunastu latach pracy z uczniami początkującymi, poziom znajomości języka znacznie się obniża. W nowoczesnej, europejskiej szkole poziom języków obcych jest na bardzo wysokim poziomie. Niezwykle istotne jest rozwijanie świadomości kulturowej i kompetencji międzykulturowej, zarówno dla kształtowania i umiejętności opisywania własnej kultury, jak również do doskonalenia umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi ludźmi i rozumienia innych kultur. Doskonalenie swojego warsztatu pracy od strony językowej jak i od metodycznej są bardzo ważne na lekcjach języków obcych w polskiej szkole.

Innowacyjne metody nauczania motywujące uczniów do nauki będą sprzyjać innowacjom pedagogicznym, dostosowując proces edukacji do najwyższych międzynarodowych standardów. Poprzez poznanie najnowszych technik pracy i pomysłów, uwzględniających kierunki nowoczesnej dydaktyki, prowadzone przez nas lekcje będą ciekawsze, a podejmowane działania sprzyjać będą zwiększeniu efektywności nauczania i zapobieganiu niepowodzeniom szkolnym z jakimi spotyka się uczeń.

Wszystkie szkolenia wpisują się w europejski plan rozwoju naszej szkoły, dają możliwość nawiązania współpracy i innymi krajami europejskimi. Udział nauczycieli naszej szkoły w projekcie nadaje kształceniu wymiar europejski, pozwala poznać systemy edukacji w innych krajach.

******************************************************************************