X X
X X

Stypendium socjalne miasta Kalisza

Wnioski na szkolne stypendium tzw. socjalne wnioskodawcy składają w szkołach w terminie do 16.09.2019 r. 

Pełnoletni uczeń powinien być sam wnioskodawcą. Jeśli inna osoba składa wniosek w imieniu pełnoletniego ucznia musi mieć pisemne upoważnienie do działania w jego imieniu. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone przez szkołę za zgodność z oryginałem.

Kolumna „Występowanie dochodu w rodzinie” musi być cała uzupełniona słowem tak lub nie, by nie było pustych miejsc, gdyż utrudnia to weryfikację wniosku.

 Jeżeli nie jest znana dokładna wysokość dochodu w momencie składania wniosku, wnioskodawca niech zaznaczy, że dokument potwierdzający dochód przekaże w terminie późniejszym do WE.

 Przypominamy, że świadczenie wychowawcze  z Programu Rodzina 500+ i świadczenie Dobry start (tzw. 300+) nie jest wliczane do dochodu (prosimy nie załączać tych decyzji do wniosku), a dochód obliczamy zgodnie z  art. 8. ustawy o pomocy społecznej.

Pobierz wniosek i wyjaśnienia odnośnie ubiegania się o stypendium.