X X
X X

Stypendium socjalne

Wnioski na szkolne stypendium tzw. socjalne wnioskodawcy składają w szkołach w terminie do 15.09.2021 r.

Pełnoletni uczeń powinien być sam wnioskodawcą. Jeśli inna osoba składa wniosek w imieniu pełnoletniego ucznia musi mieć pisemne upoważnienie do działania w jego imieniu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosi 528 zł. 

Proszę zwrócić  s z c z e g ó l n ą  uwagę, aby kolumna „Występowanie dochodu w rodzinie” była cała uzupełniona słowem tak lub nie, by nie było pustych miejsc, gdyż utrudnia to weryfikację wniosku. Jeżeli nie jest znana dokładna wysokość dochodu w momencie składania wniosku, wnioskodawca zaznacza, że dokument potwierdzający dochód przekaże w terminie późniejszym do WE.

Przypominamy, że świadczenie wychowawcze  z Programu Rodzina 500+ i świadczenie Dobry start (tzw. 300+) nie jest wliczane do dochodu ( prosimy nie załączać tych decyzji do wniosku) a dochód obliczamy zgodnie z  art. 8. ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.2020.1876 t.j).

W załączeniu: wniosek, wzór przelewu na konto, katalog i pouczenie 2021.