X X
X X

Wyprawka szkolna 2021

Do dnia 15 września 2021 r. (środa) można składać w sekretariacie szkoły wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Wniosek znajduje się w załączniku do ogłoszenia. Dotyczy on wyłącznie uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do szkół ponadpodstawowych. Do wniosku należy załączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dokumenty potwierdzające dokonane zakupy (faktury, paragony, oświadczenie).

Zwrot kosztów zakupu rodzicom następuje w terminie do dnia 7 grudnia 2021 r., do wysokości kwot określonych w programie, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu.