X X
X X

Szkolne stypendium tzw. Socjalne

Wnioski na szkolne stypendium tzw. socjalne wnioskodawcy składają w sekretariacie szkoły w terminie do 15.09.2022 r. (czwartek).

Pełnoletni uczeń jest sam wnioskodawcą. Jeśli inna osoba składa wniosek w imieniu pełnoletniego ucznia musi mieć pisemne upoważnienie do działania w jego imieniu.

Szkolne stypendium socjalne przeznaczone jest dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza.

Wnioskodawca składa upoważnienie do przelewu na konto.

Kserokopie dokumentów dochodowych, jakie składane są do wniosku muszą być potwierdzone przez szkołę za zgodność z oryginałem.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zbierania faktur na potwierdzenie wydatków.

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosi 600 zł.

Proszę zwrócić  s z c z e g ó l n ą  uwagę, aby kolumna „Występowanie dochodu w rodzinie” była cała uzupełniona poprzez zaznaczenie. Jeżeli nie jest znana dokładna wysokość dochodu w momencie składania wniosku, wnioskodawca zaznacza, że dokument potwierdzający dochód przekaże w terminie późniejszym do Wydziału Edukacji.

Świadczenie wychowawcze  z Programu Rodzina 500+ i świadczenie Dobry start (tzw. 300+) nie jest wliczane do dochodu ( prosimy nie załączać tych decyzji do wniosku).

Wyłączeń z dochodu jest więcej i są zawarte art. 8. ustawy o pomocy społecznej, wg której obliczamy dochód (Dz.U. z 2021r. poz. 2268 z późn. zm.).

Załączniki:

  1. Nowy wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.
  2. Upoważnienie do przelewu na konto.
  3. Katalog i pouczenie.