X X
X X

Wyprawka szkolna

Program wyprawka szkolna dotyczy wyłącznie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży. Wniosek można składać w sekretariacie szkoły do 14 września 2022 r. (środa). Wniosek jest dostępny w załączeniu.

Do wniosku należy załączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dokumenty potwierdzające dokonane zakupy (faktury, paragony, oświadczenie).

Zwrot kosztów zakupu rodzicom następuje w terminie do dnia 7 grudnia 2022 r., do wysokości kwot określonych w programie, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu.