X X
X X

Szkolne stypendium tzw. socjalne

Wnioski na szkolne stypendium tzw. „socjalne” wnioskodawcy składają w szkołach, w terminie do 15.09.2023 r. (piątek) (dotyczy to również uczniów ukraińskich).
Szkolne stypendium socjalne przeznaczone jest dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza.
Pełnoletni uczeń powinien być sam wnioskodawcą. Jeśli inna osoba składa wniosek w imieniu pełnoletniego ucznia musi mieć pisemne upoważnienie do tejże czynności.
Wnioskodawca składa upoważnienie do przelewu na konto.
Kserokopie dokumentów dochodowych, jakie składane są do wniosku muszą być potwierdzone przez szkołę za zgodność z oryginałem.
Wnioskodawca zobowiązany jest zbierać faktury/rachunki imienne na potwierdzenie wydatków.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium nie uległ zmianie i wynosi 600 zł.
Kolumna „Występowanie dochodu w rodzinie” musi być w całości uzupełniona poprzez zaznaczenie. Jeżeli nie jest znana dokładna wysokość dochodu w momencie składania wniosku, wnioskodawca powinien wskazać, że dokument potwierdzający dochód przekaże w terminie późniejszym, bezpośrednio do WE.
Przypominamy, że świadczenie wychowawcze z Programu Rodzina 500+ i świadczenie Dobry start (tzw. 300+) nie jest wliczane do dochodu (prosimy nie załączać tych decyzji do wniosku).
Wyłączeń z dochodu jest więcej i są zawarte art. 8. ustawy o pomocy społecznej, wg której obliczamy dochód (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.).
Załączniki:

  1. Nowy wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.
  2. Upoważnienie do przelewu na konto.
  3. Katalog i pouczenie.