X X
X X

Wyprawka szkolna – dofinansowanie zakupu podręczników

Dofinansowanie zakupu podręczników dotyczy wyłącznie uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do szkół ponadpodstawowych. Wniosek można składać w sekretariacie szkoły do 15 września 2022 r. (piątek). Wniosek jest dostępny w załączeniu na stronie szkoły. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające dokonane zakupy tj.: faktury, paragony, oświadczenie. W przypadku składania oświadczenia wnioskodawca załącza informację o rozliczeniu wydatków wyłączenie w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.
Zwrot kosztów zakupu rodzicom następuje w terminie do dnia 11 grudnia 2023 r., do wysokości kwot określonych w programie, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu.

Wzór wniosku do pobrania